Dotacje Unijne


Wprowadzenie

Z budżetu na lata 2014-2020, Polska otrzyma 82,5 mld € w ramach europejskiej polityki spójności oraz 28 mld € przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. To oznacza, że w najbliższych paru latach Polska zostanie największym beneficjentem (wśród wszystkich członków) funduszy z europejskiej polityki spójności.

Wykres poniżej przedstawia podział wszystkich funduszy (w mld €) na poszczególne kraje na lata 2014-2020:

23 Maja 2014 roku Komisja Europejska przyjęła Umowę o Partnerstwie, czyli najważniejszy dokument ustanawiający strategię danego kraju wdrożenia Funduszy Europejskich. Polska jest jednym z pierwszych krajów członkowskich, które zakończyły negocjacje Umowy o Partnerstwie. Obecnie nadal trwają negocjacje dotyczące krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. Dokument Umowy o Partnerstwie zawiera:

 • Najważniejsze zasady inwestowania funduszy UE;
 • Powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi;
 • Rozmieszczenie funduszy pomiędzy Programami;
 • System Programów Operacyjnych;
 • Podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami UE na poziomie regionalnym i centralnym;

Fundusze unijne można inwestować między innymi w prace badawczo – rozwojowe oraz ich komercjalizację, połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorstw, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), digitalizację państwa (szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi e-rządowe) oraz aktywizację socjalną i zawodową.

Należy podkreślić, że wbrew niektórym informacjom to przedsiębiorstwa będą najważniejszymi beneficjentami funduszy budżetu 2014-2020. O tym, czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkretnego programu oraz jaki poziom wsparcia zostanie przyznany, decyduje status firmy: mikro, małe, średnie (MSP) i duże przedsiębiorstwa. W celu ustalenia wielkości firmy, należy przeanalizować następujące kryteria:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 651/2014 (GBER 2014-2020

 • Należy obliczyć ilość pracowników (liczba pełnych etatów i tylko umowy o pracę), roczny obrót LUB roczny bilans;
 • Należy wziąć pod uwagę dane zawarte w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu rocznym, również ze spółki-matki, -córki oraz pozostałych spółek powiązanych;
 • Jeśli podane progi zostaną przekroczone przez dwa następne okresy sprawozdawcze, następuje zmiana statusu MSP;

Przy ustalaniu wysokości dofinansowania, bardzo ważnym czynnikiem jest lokalizacja inwestycji:

 • Wysokość dofinansowania jest połączona z obowiązującym w danym województwie poziomem wsparcia ;
 • Duże przedsiębiorstwa – dane podane na mapie;
 • Średniej wielkości przedsiębiorstwa – dane z mapy + 10%;
 • Dla mikro i małych firm – dane z mapy + 20%;
 • Wielkość dofinansowania jest zależna od typu naboru;

Tabela poniżej przedstawia jakiego typu firmy mogą inwestować w dany typ projektu:


Inwestycje w nowe maszyny MSP  
Zwiększona wydajność energetyczna MSP DUŻE
Odnawialne źródła energii MSP DUŻE
Technologie energetyczne MSP DUŻE
Prace badawczo-rozwojowe oraz powiązania z nauką MSP DUŻE
Centra usług wspólnych   DUŻE

Dostępne fundusze są podzielone na 6 programów krajowych oraz 16 regionalnych. Każdy z nich ma inne priorytety wsparcia oraz plan wdrożenia dotacji. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych programów.

W porównaniu do poprzedniego budżetu, gdzie około 25% całe budżetu przeznaczono na regiony, założenia nowego (na lata 2014-2020) zwiększają je do blisko 40%. Co za tym idzie, władze lokalne będą miały większą swobodę wyboru celów, jakie chcą osiągnąć.

Do Góry

Programy Krajowe

W okresie 2014-2020, fundusze polityki spójności zostaną przeznaczone na 6 krajowych programów operacyjnych, w tym również łączony program regionalny dla wschodnich województw Polski (Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świetokrzyskie oraz Warmińsko-Mazurskie). Punktem odniesienia jest Umowa o Partnerstwie. Programy krajowe będą zarządzane przez ministra odpowiedzialnego za rozwój regionalny.

W tabeli poniżej przedstawiony jest podział funduszy na poszczególne programy krajowe.


Infrastruktura i środowisko 27,413.7 mln EUR
Inteligentny Rozwój 8,613.90 mln EUR
Polska Cyfrowa 2,172.50 mln EUR
Widza, Edukacja, Rozwój 4,689.30 mln EUR
Polska Wschodnia 2,000.0 mln EUR
Pomoc techniczna 700.1 mln EUR

Tutaj mogą Państwo pobrać dokumenty dotyczące Programów, przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014.

Do Góry

Infrastruktura i Środowisko

Program ten będzie wspierał wydajność energetyczną i projekty gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w miastach. Głównymi beneficjentami będą organy publiczne (w tym władze lokalne). Duże przedsiębiorstwa mają szansę na uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększeniem wydajności energetycznej, korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. Ogłoszenie pierwszego naboru przewidywane jest na I bądź II kwartał 2015 roku.

Do Góry

Inteligentny Rozwój

Program ten jest następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, skupi się na rozwoju innowacji w polskiej gospodarce poprzez stymulację prac badawczo – rozwojowych oraz zastosowanie rezultatów w działalności gospodarczej. Zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i z sektora MSP będą mogły realizować projekty innowacyjne, włączają w to również współpracę z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Program Inteligentny Rozwój zostanie podzielony na różnego typu nabory, w tym „Kredyt na Innowacje Technologiczne”. Tego typu nabór skierowany jest wyłącznie do sektora MSP na inwestycje w środki produkcyjne, maksymalna wartość wsparcie to 6 mln zł. DelKro posiada bogate doświadczenie w realizacji tego typu projektów (poprzednik „Kredy technologiczny”). Ogłoszenie pierwszego naboru przewidywane jest na I kwartał 2015 roku.

Do Góry

Polska Cyfrowa

Jest to program operacyjny skupiający się na cyfrowym rozwoju Polski. Grupami docelowymi są biura publiczne i ich jednostki, a także operatorzy telekomunikacyjni. Dostępne fundusze zostaną przeznaczone na modernizację budynków oraz poprawę infrastruktury – zapewniając w ten sposób dostęp do szybkości Internetu 30Mbps bądź większej. Polska Cyfrowa wesprze również administrację publiczną w świadczeniu e-usług publicznych. Na uzyskanie dofinansowania mogą również liczyć projekty związane z e-integracją, np. szkolenia oraz rozwinięcie umiejętności IT u osób powyżej 50 lat, nieaktywnych na rynku pracy, niepełnosprawne, emeryci, mieszkańcy wsi oraz małych miejscowości. Fundusze z tego programu będą przeznaczone również na kampanie medialne, mające na celu zwiększenie świadomości o technologiach cyfrowych.

Do Góry

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Jest to program następczy Kapitału Ludzkiego, który ma za zadanie poprawienie jakości oraz skuteczności polskiego systemu szkolnictwa wyższego. W ramach Wiedzy, Edukacji, Rozwoju, przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na projekty związane z szkoleniem pracowników w celu poprawienia ich kompetencji oraz umiejętności.

Do Góry

Polska Wschodnia

Program ten wzmocni działanie pozostałych programów na terenie Polski Wschodniej – makro-region obejmujący 5 słabiej rozwiniętych ekonomicznie województw: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie oraz Warmińsko-Mazurskie.

Program Polska Wschodnia skupia się na czterech aspektach:

 • Wzmocnienie prac badawczych, rozwoju technologicznego oraz innowacji;
 • Zwiększenie konkurencyjności małych oraz średnich przedsiębiorstw, sektora rolnictwa i rybołówstwa oraz sektora akwakultury;
 • Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 • Promowanie nienaruszającego równowagi ekologicznej transportu oraz usunięcia wąskich gardeł (komunikacyjnych) w głównych infrastrukturach drogowych;

Cele programu zostaną wdrożone za pomocą dofinansowania na:

 • Innowacje i prace badawczo – rozwojowe;
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw;
 • System transportu w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych;
 • Wewnętrzną spójność makro-regionu;
Do Góry

Pomoc Techniczna

Program ten ma zapewnić bezproblemowe wdrożenie w Polsce Funduszy Strukturalnych oraz Inwestycyjnych. Do głównych priorytetów są zaliczane: wdrożenie polityki spójności, potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich, informacji i promocji Funduszy Europejskich. Beneficjentami programu będą organy publiczne.

Do Góry

Programy regionalne

Wsparcie z Regionalnych Programów Operacyjnych będzie przyznawane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem regionu. Inwestycje w ramach programy regionalnego powinny uzupełniać założenia na szczeblu krajowym, tj.: popularyzacja technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych, prace badawcze, rozwój technologiczny i innowacje, infrastruktura, ochrona środowiska – w tym również energetyka i transport.

Poziom wsparcia jest inny dla każdego z 16 województw i zależny od wielkości przedsiębiorstwa (proszę spojrzeć na grafikę we „Wprowadzeniu”). Władze lokalne będą miały do dyspozycji większy budżet, będą także mogły same przygotować listę priorytetów. Dodatkowo, więcej pieniędzy zostanie zdecentralizowanych do regionów, a przeznaczony na to budżet polityki spójności zostanie zwiększony z obecnych 25% do 40%. Programy regionalne są bardzo zróżnicowane, a ich przeznaczeniem jest finansowanie małych projektów.

Mapa poniżej przedstawia alokację funduszy Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.

Do Góry

Możliwości w ramach Dotacji Unijnych


Kredyt Technologiczny

CEL:Wdrożenie innowacyjnej technologii;
BENEFICJENCI:Małe i średnie przedsiębiorstwa;
WARTOŚĆ PROJEKTU:min. 1 mln zł, max 50 mln €; (może ulec zmianie, w zależności od naboru);
LIMIT DOTACJI:max. 6 mln zł (według mapy wsparcia regionalnego);

Koszty kwalifikowane w tego typu projektach obejmują zakup maszyn oraz wyposażenia – w tym również budynków oraz gruntu stanowiących do 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Do tego zaliczane są także wartości niematerialne i szkolenia pracownicze, a nawet usługi doradcze.

Program ten będzie realizowany przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Wykonywane w ramach niego projekty muszą uzyskać zewnętrzne dofinansowanie (w formie promesy bankowej) do 75% wartości inwestycji. Otrzymane wsparcie unijne zostanie wypłacone w formie bezpośredniej spłaty zaciągniętego kredytu.

Przewidywany nabór: IV kwartał 2015 roku.

W celu uzyskania informacji dotyczących kryterium, etapów projektu oraz znaczenia innowacji, prosimy o kontakt. Pomożemy dopasować Twój projekt do wymogów konkretnego naboru.

Do Góry

Prace badawczo – rozwojowe (B+R)

CEL:Projekty B+R zapoczątkowujące nową technologię bądź produkt, a nawet stworzenie prototypu lub projektu pilotażowego;
BENEFICJENCI:Małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa;
WARTOŚĆ PROJEKTU:Wartość projektu: min.2 mln zł, max. 50 mln €.
LIMIT DOTACJI:max. 15 mln € (jeśli prace rozwojowe przekraczają 50% wartości projektu) lub 20 mln € (jeśli badania przemysłowe przekraczają 50% wartości projektu);

Koszty kwalifikowane tego typu projektów zdefiniowano jako następujące:

AMORTYZACJA:Urządzenia, wyposażenie, maszyny, budynki;
WYNAGRODZENIE;W projekcie można rozliczyć maks. 860 h pracy rocznie. Podwykonawstwo max. 50% kosztów kwalifikowalnych.
KOSZTY OPERACYJNE;Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych.
KOSZTY OGÓLNE:Do 17 % kosztów kwalifikowalnych

Przewidywany nabór: od 01.05 2015 do 31.12.2015 (nabór ciągły)

Istnieje również możliwość przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych z wdrożeniem, w celu włączenia kolejnego etapu w koszty inwestycji.

W celu uzyskania informacji dotyczących kryterium, etapów projektu oraz znaczenia innowacji, prosimy o kontakt. Pomożemy dopasować Twój projekt do wymogów konkretnego naboru.

Do Góry

Infrastruktura i Środowisko

CEL:Wsparcie dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie wydajności energetycznej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZN)
BENEFICJENCI:Rządy oraz duże przedsiębiorstwa;
WARTOŚĆ PROJEKTU:min. 1 mln zł, max 50 mln € (może ulec zmianie, zależne od naboru)
LIMIT DOTACJI:max. 20 mln €

Koszty kwalifikowane w tego typu projektach obejmują zakup nowych maszyn oraz wyposażenia – w tym również budynków oraz wykonanie prac budowlanych (do 50% wartości wydatków kwalifikowanych).

Przewidywany nabór: II kwartał 2015 roku;

W celu uzyskania informacji dotyczących kryterium, etapów projektu oraz znaczenia innowacji, prosimy o kontakt. Pomożemy dopasować Twój projekt do wymogów konkretnego naboru.


Bon na innowacje w MSP 31.08.2015-30.12.2015

W dniu 31.07.2015 ogłoszony został konkurs z działania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na:

 • zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego
 • zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nie technologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. (max 15% kosztów projektu)
 • koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. (max 15% kosztów projektu)

Wykonawcą usług o których mowa powyżej, muszą być jednostki naukowe z przyznaną kategorią naukową A+, A lub B.

Minimalna wartość projektu: 60.000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: 400.000,00 PLN

Maksymalne dofinansowanie:

 • przedsiębiorstwa mikro i małe: 80%
 • przedsiębiorstwa średnie: 70%

Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.

Do Góry

Fundusze Regionalne

Zakres projektów w ramach Funduszy Regionalnych jest zróżnicowany i zależny od regionu, jednak występują pewne wspólne kryteria, cele i zasady.

Poziom dofinansowania zależy od statusu MSP wnioskodawcy i regionu w jakim zostanie przeprowadzona inwestycja. W ramach Funduszy Regionalnych potencjalnymi Beneficjentami mogą być podmioty MŚP (duże firmy są wykluczone), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmiotu świadczące i realizujące usługi publiczne.

Kryteria udziału w poszczególnych działaniach, takie jak wartość projektu czy limit dotacji, zależne są od konkretnego naboru oraz województwa.

Katalogi kosztów kwalifikowalnych mogą się różnić w poszczególnych województwach jednak najczęściej obejmują:

 • koszty zakupu środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie)
 • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowanie, licencje, patenty)
 • koszty prac budowlanych niezbędnych do realizacji projektu

Przewidywane nabory: nabory są przewidziane na IV kwartał 2015 roku.

Masz w najbliższym czasie zaplanowany projekt/inwestycję/szkolenie i posiadasz status firmy MŚP? Zgłoś się do nas już dziś.

Do Góry

Inne

Jeszcze nie znalazłeś odpowiedniego programu dla Twojej inwestycji?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat programów spełniających Twoje warunki. Doradzamy również przy projektach europejskich w ramach programu Horyzont 2020, funduszy norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i szwajcarskich (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) oraz innych programach krajowych jak np. INNOMED, GEKON, LIFE, itp.

Do Góry

DelKro

Doradztwo Finansowe

Dotacje Unijne

O Nas

projektowanie stron www